Algemene voorwaarden Trimsalon Frizzy Hair Dogs.

 

 1. Toepasselijkheid der voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 1. Aanbiedingen en prijsopgaven.

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt, heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Prijzen zijn gebaseerd op goed onderhouden vachten (bijv. geen klitten). Mocht dit niet het geval zijn dan zal een nieuwe prijs overeengekomen worden.

 1. Overeenkomsten.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 1. Levering van goederen en diensten.

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal deze op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening van en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.

 1. Overmacht.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien een leverancier, om welke redenen dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zij voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

 1. Aansprakelijkheid.

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken, Alle aansprakelijk is ten alle tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebracht kosten..

 1. Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in te kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 1. Reclame.

Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogt is gebracht en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dien uiterlijk 2 maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

 1. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij levering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

 1. Bij annulering langer dag 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd:
 2. Bij annulering tussen 24 uur en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs - ( volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
 3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs ( volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd. In bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.
 4. In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten kunnen gesteld worden op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €50,00 één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
 1. Geschillen.

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.